0294 295510 info@jpdenhartog.nl

Privacyverklaring

Algemeen

Privacy

 1. J.P. den Hartog neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is J.P. den Hartog de zo genaamde verwerkingsverantwoordelijke.

Samenvatting

 1. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij jou een transparant en helder overzicht van:
  1. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken;
  2. Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken;
  3. Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren;
  4. Van welke (sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  5. Welke rechten u heeft op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerking door J.P. den Hartog en,
  6. Wat de maatregelen zijn die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van u als websitebezoeker

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Persoonsgegevens die u verstrekt door het uploaden van uw CV
 6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
 7. Locatiegegevens
 8. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 9. IP-adres
 10. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen

 1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. J.P. den Hartog kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op bij het vermoeden van een fout

 1. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jpdenhartog.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

J.P. den Hartog verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  U de mogelijkheid te geven om via de website te solliciteren op een vacature;
  U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijnen

 1. J.P. den Hartog zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@jpdenhartog.nl.

Verwerkingen door derden

Geen verkoop!

 1. J.P. den Hartog verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. J.P. den Hartog blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Google Analytics

Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. J.P. den Hartog heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Anonimiseren

 1. J.P. den Hartog heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd, zodat uw locatie niet herleidbaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

 1. U hebt het recht om:
 2. Uw persoonsgegevens in te zien;
  1. Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  2. Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  3. Verwijdering van je gegevens aan te vragen;
  4. Je gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  5. Een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
 3. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van J.P. den Hartog hebben, stuur dan een verzoek naar info@jpdenhartog.nl.
 4. J.P. den Hartog wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt J.P. den Hartog u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 5. J.P. den Hartog zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt J.P. den Hartog u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@jpdenhartog.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL

 1. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt J.P. den Hartog veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
 2. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Wij nemen beveiliging serieus

 1. J.P. den Hartog neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@jpdenhartog.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijzigingen

 • Aangezien J.P. den Hartog haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website kunnen worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij dit steeds aan u als websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand versienummer.

Versie

 • De huidige versie is 20230123